วงจรเทอรโบ เครองบน จากรถกระปอง หลกการกคอ ใชปม turbo มาบลมอเตอร เรากจะเหลอ 2 ชอง เดนหนา-ถอยหลง กบ เลยวซาย-ขวา มาใชงาน โดย. เครองบนเลกบงคบดวยวทย จากรถกระปองทจะแนะนำใหทำเลนกนน เปนเครองบน กงจำลอง semi […]