World War II หรอ Second World War. ระหวางสงครามโลกครงท 2 ชาวเกาหลถกบงคบใหรวมมอกบญปน และมชายชาวเกาหลอกจำนานมากทถกเกณฑใหเขารวมใน. การฝ กย งป นใหญ ด วยกระส นจร ง กองท […]

Starfleet Battle – กองทพโมเอะ เกมเรอรบใหม Match3 RPG สะสมตวละครเรอรบญปนแนว Anime วางกลยทธตอส เลนงาย สมกาชาฟรทกวน ภาพสวย เสยงพากยญปน. ซากเรอ กองทพออสซ ถกญปนยง. ป กพ นในบอร […]