ผปกครองพาลกหลานชมเครองบนและอาวธยทโธปกรณ ทมโอกาสเหนแคปละครง ทฝงบน 601 กองบน 6 ดอน. กองทพอากาศ การจดหาอาวธ การบน Today. ว นเด ก 2561 กองบ น 6 ดอนเม องค […]