จะเดนทางไปเทยวตางประเทศทงท ไปตงหลายวนกตองมกระเปาพะรงเตมไปหมด ทงเสอผา ของใช. แลวยายไปอยฝงบน 231 เอฟ 5 อดรฯ เปน เครองเอฟ 5 เอบ 2 ทนง บนไมกเดอน ขอกลบมาบนเครองบนลำเลยง แอฟโร 748 เครอง […]