สอการเรยนการสอน วชา ภาษาไทย ระดบชน ประถมศกษาปท 5เรอง การ. การกลาวเปดวาเราเขยนถงใคร โดยอาจใชคำวา Dear ตามดวยชอคนทเราเขยนถง แลวตามดวย comma ในจดหมายทไมเปนทางการ และใชคำวา Dear ตามดวย. คอร ดเพลง หน […]