ผมจะเปลยนกะโหลกลกวง จานหนา deore แตทอานๆดเขา. จกรยานเสอภเขาสวนมากใช ลอ ขนาด 26 นว 559 มลลเมตร แตในบางรนจะใชลอขนาด 24 หรอ 29 นว 520 หรอ 622 มลลเมตร […]