ชดมอเตอรแบบไรแปรงถาน เปนมอเตอรทมขนาดเลก การดแลรกษาตำมาก เพราะไมมสวนทเปนอปกรณไฟฟาสมผสกนเลย จง. INMOTION อเมรกาเหนอมกำหนดทจะเปนพยาน CAGR สงสด 131 ในชวงเวลาทคาดการณ การลงทนทเพมขนในโครงสรางพนฐานการชารจรถยนตไฟฟาและการ. ชาร จแบตล เธ ยมฟอสเฟต 1 ก อนง ายๆ […]