โบอง 747 โดยจะเกบเครองบนโบอง 777-300er โบอง 787 และแอรบส 350-900 ไวใชในการทำการบนเทานน. การบนไทย ประกาศขายเครองบนใชแลว 34 ลำ มโบอง 777-300 และ a340-500 ดวย สวน b747-400 […]

การบนไทย ประกาศขายเครองบนใชแลว 34 ลำ มโบอง 777-300 และ a340-500 ดวย สวน b747-400 ปลดประจำการยกฝง. จองตวเครองบน thai airways การบนไทย โทร. น กบ นการบ […]