ลาสด Apple มการรวมพฒนารถยนตไฟฟา Apple Car กบคาย KIA จากเกาหล โดยคาดวาจะใชโรงงานผลตของ Kia ทรฐจอรเจยสหรฐอเมรกา ทกอนหนานมขาว. นสสน ลฟ เปนรถนำเขาทงคน โดยทางบรษท นสสน มอเตอร ประเทศไทย จากดโดยตรง […]