วนพธท 7 กรกฎาคม พศ. เพอนๆ ทอยในวยทำงาน คงจะเคยไปสมครงานตามบรษทตางๆ มาแลว คณจะพบวาการรบสมครพนกงานของแตละทนน. แยกให ออก เรซ เม ก บจดหมายสม ครงาน ต างก นย งไง […]