กจกรรมภายใตโครงการศนยการเรยนรฯ 3 ศนยการเรยนรเทคโนโลยและนวตกรรมเพอการพฒนาอตสาหกรรมยานยนตไฟฟา จดตงขนโดยมวตถ. BYD T3 ราคา 999000 บาท. Volkswagen เป ดต วสถาน ชาร จไฟฟ าแบบเคล อนท ได ในป 2021 […]