อธบดกรมการขนสงทางบก กลาวเพมเตมวา สำหรบรถไฟฟาทเปนรถยนต รถเกง ทมนำหนกรถนอยกวา 450 กโลกรม โดยไมรวมนำหนกแบตเตอร. รถไฟฟา E-Bike จกรยานไฟฟา เทศบาลนครสมทรสาคร. รถไฟฟ า มาหาแล วเธอ Dt Motor Youtube ซงในประเทศไทย […]

สารพดปจจยหนนยอดขาย รถยนตไฟฟา ในไทยพง สอท เชอปหนาทะล 10000 คน. จดทำแผนสงเสรมการใชยานยนตไฟฟา EV โดยวางเปาหมายในการสงเสรมเพอใหเกดการใชงานรถยนตไฟฟาประเภทไฮบรดปลกอน Plug-in Hybrid และรถยนต. 6 ข อแตกต างระหว าง รถยนต ไฟฟ […]