5 เหตผลททำให ลดนำหนก. Rack จกรยาน ดานหนาขนาดใหญจใจ ทเดนในเรองความแขงแรงและดไซนสวยคลาสสก พนแรคเปนไม รบนำหนกไดมากถง 18 กโล และทพเศษสำหรบ. ด วนท ส ดจ กรยานเส อหมอบ ไซส 49 […]

ขางแกลอน นมค ไมไดระบไววากกโลเมตร แคฟงมาจากพนกงานเรยกรน 5000โล รน 10000โล ครบ แตผมกแอบคดในใจวา api sn ยงกำหนดใหเปลยนท 5000กม. ขนตอนการเปลยนถาย นำมนเครอง งายๆ สามารถทำเองได. Sae 10w 30 […]

รถกระบะ กฎหมายอนญาตใหรถกระบะบรรทกของไดไมเกน 1100 กโลกรม หลายคนอาจสงสยวาแลวรถกระบะทบรรทกของเยอะๆ สงๆ นนผดกฎหมายหรอเปลา. พรอมคนโดยสาร 2 คน ระยะทางประมาณ 200 กม. เพ มพ นท บรรท กส มภาระ ด […]

รถยนตมอสอง อยาง Benz ใชงานไดอยางมากกกโล. ในคมอรถสวนใหญจะบอกวาใหเปลยนถายนำมนเกยรทกๆ 30000 หรอ 40000 กโลเมตร แตถาเปนรถทวงเยอะๆหรอวงๆหยดๆในกรงเทพทตอง. Suzuki Ciaz ม อสอง ซ ซ ก เซ ยสม อสอง […]