จดหมายสมครงาน จดหมายธรกจตางๆ เปนตน 2. เมอคณมธรกจเปนของตวเอง คณจะตองเขยนจดหมายถงลกคาของคณ คณอาจจะเขยนเพอแจงเตอนขาว. เสร มโชคด Money Magnet 8 ต วอ กษรส ร มงคล เท ยน จ […]