รถไฟฟาสายสมวง 14 โครงการคอนโดตดรถไฟฟาสายสมวง ราคาไมเกน 2 ลาน. สำหรบ mrt สายสมวง สามารถเตมเทยวโดยสารไดทหองออกบตรโดยสารรถไฟฟา mrt สายสมวง เรมจำหนายตงแตวนท 1 กมภาพนธ 31 กรกฎาคม 2564. Lumpini Ville […]

เบรกขนราคารถไฟฟาสายสเขยวเปน 104 บาท ช สรางภาระแกประชาชน ควรกดใหไมเกน 42 บาทแบบสายอน ๆ ดวยซำ. ประยทธขอบคณ กทม-มหาดไทย เลอนขนราคา bts สงสด 104 บาท ออกไป 10 กพ. […]