เรอ Passion Catamaran เรอลำนมขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 34 เมตร ขนาดเรอ 111 ฟต เรยกไดวาเปน เรอยอรช ทใหญ. บรการให เชาสปดโบท เชาเรอหางยาว เหมาเรอยอรช หรอแมกระทงเชาเรอเฟอรร […]