นอกเหนอจาก e-bikes แลวจกรยานเสอภเขาไฟฟากกำลงไดรบความนยมจากผทชนชอบการขจกรยาน พวก. จกรยานไฟฟา dyu d2f เปนอะไรทผมเปรยๆ กบทาง monowheel เอาไวตงกะตอนไปขสกตเตอรทวร 4 วดแลววาอยากรวว ลาสดนเขากเอา dyu d2f ซงเปนรน. Juma มอเตอร ไซค […]