พาไปชม ความโกหร ขบวนรถชดเกยรตยศรถไฟไทย ทางเลอกใหม นกเดนทาง วนท 8 สงหาคม 2561 – 1144 น. การรถไฟแหงประเทศไทย ปรบการเดนรถสอดคลองกบแนวปฏบตสกดโควดของ ศบค งดเดนรถไฟขบวนรถเชงสงคม ทไมไดวงใหบรการในชวโมงเรง. Nkf 1251 จองตวออนไลนรถไฟไทย […]