คนเคานตดาวนสงทายป 2563 รถไฟฟา bts-mrt-สมวง-สทอง-แอรพอรตลงก-brt เปดถงเทยงคน คมเขมมาตรการปองโควด-19 ใสหนากากอนามยตลอดเวลา นาย. สวนรถไฟฟาสายสมวง บางใหญ-เตาปน พบวา รถไฟฟาสายสนำเงนจะแนะนำขบวนทเชอมตอเทยวสดทายของสายสมวงเสมอ จากสถานหลกสองเวลา. จะสร างแบรนด ท งท ช อแบรนด ก […]