คนคลงรถโดยเฉพาะผชายเรา คงตองเคยไดยน และพดคยถกเถยงกนวาระบบขบเคลอนแบบไหนดกวากนแนนอน บางคนกบอกวา ซอรถทงทตองม. ระบบขบเคลอน 4 ลอ Full. ให บร การเช ารถท อ ดร ให บร การรถเช าท กชน […]