เมอคณมธรกจเปนของตวเอง คณจะตองเขยนจดหมายถงลกคาของคณ คณอาจจะเขยนเพอแจงเตอนขาว. เทากบประมาณ 12 ของผใช แคมเปญอเมลเปนจดหมายขอบคณ. งานนามบ ตรเคร อ Ke Group เคล อบ ส Words cannot convey my appreciation. […]