เมอวานน 15มค64 ผวาราชการ. นายกรฐมนตร เผยรถไฟฟาสายสเขยว ปญหาหลกคอขาดทน มหนสะสม โยนระยะ 1-2 ไมใชของรฐบาลน วนท 23 พฤศจกายน 2563 ททำเนยบรฐบาล พลอ. ป กพ นโดย Dot […]

เตาปน สถานแรก มทงหมด 4 ชน ชน 4 เปนสายสมวง สวนชน 3 นาจะเปนอกสายสหนงทมาจดเชอม. ในป 2562-2572 รวม 1300 ลานบาท และรบภาระชดเชยการขาดทนปละ 1500. ป กพ […]