ประกาศผชนะการเสนอราคาซอเชอกผกเรอPP Mooring Rope จำนวน 1 มวน สำหรบใชปฏบตงานทเรอเจาทา ข8 หนวยขดลอกรองนำตำมะลง จงหวดสตล. กรมเจาทา เรงสรางเรอโดยสารหางยาวไฟฟา นำรอง 3 ลำ พรอมขยายเพม 8-10 ลำในอนาคต ยกระดบทองเทยวสเขยว ปลอดภยไรมลพษ […]