การรถไฟแหงประเทศไทย รบมอบตโดยสารรถไฟรนใหม สำหรบบรการเชงพาณชย 39 คน และเครองแบบพนกงานใหมประจำขบวนรถ เรมใหบรการ สคน. ข13รถดวนกรงเทพ-เชยงใหม ใชd4111พวงพหกบd4553 ทำขบวน เปนมมมองหนา. ป ดปร บปร งเส นทางรถไฟสายตลาดร มห บ 13 […]