โดยทำการสำรวจใหแลวเสรจเปนตอน ๆ รวม 8 ตอน ในราคาคาจางโดยเฉลยไมเกนไมลละ 100 ปอนด หรอประมาณ 24500 บาท. โบก Bogie ทำหนาทรบนำหนกจากตรถไฟ และเปนตวรบแรงกระแทกจากรางขณะวง ทำใหตรถไฟสนหรอโยกนอยลง ผโดยสารจงนงไดสบายมาก. รถไฟของในหลวงภ ม พลฯ […]