เมอรถไฟฟา bts สายสเขยว ชวงคคต-ลำลกกา มแผนในการสรางทจดเจนแลว ตลอดเสนทางนนกจะเตมไปดวยทอยอาศยในรปแบบตาง ๆ ผคนก. สถานรถไฟฟาคคต Lam Luk Ka. ป กพ นโดย Zephyra Aquariis ใน เลขเด ด […]

บทเอสยงใหบรการฟร สำหรบผโดยสารทเดนทางระหวาง 25 สถาน หมอชต n8 คคต n24 จำนวน 16 สถานและแบรง e14 – เคหะฯ e23 จำนวน 9 สถาน. รถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยาย หาแยกลาดพราว […]

โครงการรถไฟฟาสายสเขยว เหนอ ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต จะชวยรองรบการเดนทางของประชาชน ดวยระบบรถไฟฟาขนาดใหญ หรอ Heavy Rail Transit System โดย. เวลา 0930 นเปดรถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยายชวง หมอชต-สะพานใหม-คคต อก 7 สถานใหม จากสถานวดพระศรมหาธาต-สถานคคต ใหบรการตลอดสาย […]

บกต เปนประธานเปดรถไฟฟาสายสเขยวชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต ยำ ทกโครงการตองโปรงใสเพอประโยชนประชาชน. 21 ปรถไฟฟาบทเอส เปดใหบรการคนกรงครบ 3500 ลานเทยวคน รวมระยะทางกวา 10438 กม. ภาพรวมความค บหน าโครงการรถไฟฟ าสายต างๆ จากล าส ดเป […]

เสนทางรถไฟฟาสายสเขยว เหนอ ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต นมผลตอบแทนทางเศรษฐกจ eirr 154 และคาดการณวาเมอเปดใหบรการ ในป 2564 จะม. บทเอส ประกาศ ปรบรปแบบใหบรการเดนรถไฟฟา เตรยมความพรอมเปด 7 สถานใหม สายสเขยวชวง หมอชต-สะพานใหม-คคต. กทม เปล […]

รถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยาย หมอชต-คคต และ แบรง. พาชมอพเดตรถไฟฟาสายสเขยว หมอชต-สะพานใหม-คคต ซงเปนเสนทางสวนตอขยายของสายสเขยวเสนทางสขมวท ปจจบนงานกอสรางคบหนาไป 9826. ไปต อใบอน ญาตข บข แต เจอก บดารา และพฤต กรรม ท อาจ […]

แผนตอขยายรถไฟฟาสายสเขยว คคต-ลำลกกา เปนเสนทางตอขยายเพม 4 สถาน คอ สถานคลอง 3 สถานคลอง 4 สถานคลอง 5 และสถานวงแหวนตะวนออก หากไม. เวลา 0930 นเปดรถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยายชวง หมอชต-สะพานใหม-คคต อก 7 […]

รายงานขาวจากกระทรวงคมนาคม เปดเผยถงความคบหนาโครงการกอสรางรถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยาย ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต ระยะทาง 19 กโลเมตร. รถไฟฟา หมอชต-สะพานใหม-คคต เปดวงลาชา 1 ป แตยนยนเปด สะพานเสนาฯ กอนวนท 6 เมย. Estopolis Review Condo […]

สถานรถไฟฟาสายสเขยวชวงหมอชต สะพานใหม คคต ประกอบดวยสถานทงหมด 16 สถาน โดยบางสถานจะเชอมตอกบระบบขนสงมวลชนสายอนๆ เพอ. น ตามดวย สถานหาแยกฯ เดอน สค. ไปต อใบอน ญาตข บข แต เจอก บดารา […]

รายงานขาวจากกระทรวงคมนาคม เปดเผยวา โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยาย ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต ระยะทาง 19 กโลเมตร จำนวน 16. รถไฟฟาเฉลมพระเกยรต 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 หรอ รถไฟฟาบทเอส สายสขมวท หรอ รถไฟฟาสายสเขยวเขม […]

  • 1
  • 2