คนอวนอยางเราๆ กอยากเปลยนแปลตวเอง อยากลดนำหนกเหมอนกน การไป ฟตเนส Fitness แลวไมรอะไรเลย ไปเลนเครอง. พงยน พงยอย ปนจกรยานชวยไดแตกอนจะปนมาเรยนร 4 เทคนค ปนจกรยานลดพงกนกอนดไหม. ซ อเลย Spin Bike จ กรยานบร […]

สอบถาม สง 180 หนก 150 อยากปนจกรยานเสอภเขา. ชอป จกรยาน กบ Shopee ออนไลนชอปปง ยอดนยมในไทย การนตชอปอยางปลอดภย รบเงนคนถาไมไดของ. Vlog พาป นจ กรยานลดน ำหน ก […]

ปญหาใหญของคนอวน ในการปนจกรยาน นนกคอการหา. 334 likes 6 talking about this. ตาด ดาวเท าต ดด น ว นน เร ยกว า Life […]