สำนกงานใหญของ บรษท เคซจ คอรปอเรชน จำกด ตงอยบรเวณสถานรถไฟฟาบทเอส สถานปณณวถ ทางออกท 1 อยหางจากปากซอยสขมวท 101. ลงพนทตรวจตดตามผลการดำเนนงานดานความปลอดภยในงานกอสราง โครงการรถไฟฟาสายสเหลอง ชวงลาดพราว สำโรง ดาวนโหลด. กปน ย นอ ก […]