ใบลาออก จดหมายลาออก หรอหนงสอขอลาออก เปนหนงสอทออกโดยพนกทเปนลกจางถงนายจางของตน เพอแสดงความประสงคทจะลาออกจากการทำงาน. 1350 คนเราจะลาออกทก 1 ป 3 ป และ 5 ป. ค ม อแนวข อสอบบรรณาร กษ ปฏ […]