รฟมไดฤกษกดปมประมลรถไฟฟาสายสมวงใต เตาปน-ราษฎรบรณะ ระยะทาง 236 กม. อาคารจอดแลวจร สถานคลองบางไผ จอดรถได 1986. ป กพ นในบอร ด Pr มหลายคนหวนใจ ฤๅ รถไฟฟาสายใหม ทวงตรงชานเมอง จะซำรอยสายสมวงชวง เตาปน-คลองบางไผ […]