คำขนตน ใชคำวา เรยน ขนตนจดหมายเสมอ ตามดวยชอและนามสกล หรอตามดวยตำแหนงของผรบจดหมายกได เชน เรยน. ภาษาทใชในการเขยนจดหมายกจธระ มลกษณะอยางไร การเขยนจดหมายกจธระ – thaibykrubaimo. ล ฟท ขนของ สะพานข นต คอนเทนเนอร นพพลไฮดรอล […]