รถไฟความเรวสงแตละขบวนจะถกจดใหมความจสำหรบผโดยสาร ประมาณ 568-588 คน สำหรบ 8 ต และ 1100-1200 คน สำหรบ 16 ต หรอขนอยกบการตอตวของรถไฟ. วนน 28ตคประยทธเปนประธานลงนามสญญารถไฟความเรวสงตามความรวมมอไทย-จน มลคา 5หมนลานเพอดำเนนการทงระบบราง จดหาขบวนและจด. การรถไฟย […]

จะทำความเรวสงสดไดเทาไรครบ ขอทง ของมอ สมครเลน. ไดนาาาา รายละเอยดรน LUCIANO Motorกำลงมอเตอรไฟฟา 1000w Battery Typeชนดแบตเตอร LITHIUM MANGANATELiFeP04 Batteryความจแบตเตอร 60v 20Ah Charging Timeเวลาชารจ 2-3 hr […]

ในชวงสปดาหทผานมา โครงการรถไฟความเรวสงไทย-จน บนเสนทางกรงเทพฯ-นครราชสมา มความคบหนาสำคญ โดยทประชมคณะรฐมนตร ครม. โครงการรถไฟความเรวสงสายอสาน เปนหนงในสเสนทางระบบรถไฟความเรวสงในประเทศไทย มจดหมายเพอทดแทนระบบรถไฟชานเมองและรถไฟสายตาง ๆ. บ กต ด ง ซ พ ไทยเบฟ บ ท เอส […]