ขณะทผคนทวโลกกำลงใชความระมดระวงในการปกปองตนเอง ครอบครว และชมชน จากโรคไวรสโคโรนา โควด-19 การสงเสรมใหเดกไดมการศกษา. ครบานนอกดอทคอม – เวบไซตเพอคร ครผชวย ขาวคร วทยฐานะคร นกเรยน การศกษา การเรยน ขาวการศกษา งานราชการ ครไทย โรงเรยน บทความ. […]