ในปจจบนมเครองบนยคท 5 เพยง 2 แบบคอ f-22 และ f-35 แตรสเซยไดประกาศมาแลววาเครองบนยคท 5 ของตนกำลงพฒนาและอาจจะพรอมขนบนใน. ศล 5 ศลหาคออะไร หมายถงอะไร ศล หมายถง ความตงใจทงดเวนจากความชว ความทจรต และสงทไมดทกประการ […]

Hev เปนรถยนตทใชพลงงานผสมผสานระหวาง เชอเพลงทวไป และพลงงานไฟฟาจากการแบตเตอร รถยนตประเภทนจะ. รถยนตทขบเคลอนดวย มอเตอรไฟฟา โดยใชพลงงานไฟฟาซงเกบอยใน แบตเตอร หรออปกรณเกบพลงงานไฟฟาแบบอนๆ และ. รถทรงส ง รถยนต ประต รถ EV มชอเรยกแบบเตมๆ วา Electric […]

รหสตวเลขตางๆทแสดงโชวของยางจกรยานคออะไร ตวเลขทมนปรากฏใหเราเหนมนหมายถงอะไรกนแน เชน ลอ 26700c 650C 27 sizeหรอขนาดเหลานเปน. ลอขนาด 700X23C ตวเลข 700 คออะไรหรอ เเลว 23c นคออะไรครบ. ประหย ด Best Selling […]