2560 เปนตนไป จนกวาการเชอมตอระหวางสถานเตาปนกบสถาน. PL Adult Pass ใชเดนทางใน MRT สายสมวง สามารถเตมเทยวโดยสารไดทหองออกบตรโดยสารรถไฟฟา MRT สายสมวง เรมจำหนายตงแตวนท 1 กมภาพนธ-31. รถไฟฟ าฟ นหลอ เตาป น […]

จากการกำหนดอตราคาโดยสารรถไฟฟา bts สายสเขยวชวคราว สงสด 104 บาท นน ทำใหเกดเสยงวพากษวจารณอยางหนกวา ราคาไมเหมาะสมบาง แพง. งายแคปลายนวสำหรบคณ มครบทงขอมลรถไฟฟาสายสนำเงนและสายสมวง เชน แผนทเสนทางรถไฟฟา แผนผง. งานไฟส ดอล งของกทม Awakening Bangkok […]