ขอคำแนะนำชวยเลอก รถยนตใชขบไปทำงานครบ อาน 3297 ครง. คนหาคำศพท รถยนต แปล ไทย-ไทย ราชบณฑตยสถาน แปลภาษาได. แบบฝ กภาษาไทยป 4 ตำท ม ต วการ นต 1 […]

On the plane อานวา ออน-เฑอะ-เพลน แปลวา บนเครองบน. คำ ศพทภาษาองกฤษ ยานพาหนะ Vehicles มาเรยนรคำศพทเกยวกบยานพาหนะภาษาองกฤษกนดนะครบ วามอะไรกนบาง เปนสงทเราใชเดนทาง. ๒๕ แบบฝ กอ านช ดท ๑๘ […]

A lot of bicycle are illegally parked in front of the station. คำศพท bike แปลวา จกรยาน หมายถง จกรยาน bike อานวา […]

คำวา place ในภาษาองกฤษ หมายความวาอะไรไดบาง 2 มารจก filler words ในภาษาองกฤษทฮตตดปากฝรงกนสกหนอย 2. เรยนภาษาองกฤษ อตนอมร สอนภาษาองกฤษ บทสนทนาภาษาองกฤษ คำศพทภาษาองกฤษ คำอาน คำแปล รบสอนภาษาองกฤษทกระดบ. แบบเร ยนมาน […]

แบบฝ กส ภาษ ต คำพ งเพย และสำนวน เพ อพ ฒนาท กษะการอ านและการเข ยน ช นประถมศ กษาป ท ๒ ว ชาการ […]