ในสวนของคาเฟบนเครองบน และในสวนของบรเวณ 331 Station โดยรอบจะเปดใหบรการ 0800 น. รานคาเฟรามอนทรา 93 โดดเดนดวยการตกแตงสไตลมนมอล ถกใจเหลาสาวกฮปสเตอร เนนโทนสขาว คลน ๆ แลดโลง โปรง และสบายตา มมมถายรปสวย. Greenhouse Restaurant […]