สสภมใจไทย ตงขอสงเกต กทมประกาศเลอนเกบคาโดยสาร รถไฟฟาสายสเขยว วนเดยวกบศาลปกครอง สงเปดเผยสญญาจางเดนรถ-ตารางเกบคา. คำนวณคาโดยสาร คนหาเสนทางรถไฟฟา เวลา. รถไฟฟ าใต ด นป กก งเตร ยมใช ระบบจดจำใบหน าและสแกนน วม อในการจ […]

โดยกรมการขนสงทางรางไดเคาะราคาคาโดยสารของรถไฟฟาสายสแดง ตลงชน-บางซอ-รงสต นไวท เรมตน 14-42 บาท นนเองคะ อยางไรกตาม ตอนน. และเปดทวไปแบบเกบคาโดยสาร พยน ซงรอ. Learn Share Fun การรถไฟแหงประเทศไทย รฟท ยนยนจะเปดใหบรการรถไฟชานเมองสายสแดง ตลงชน-บางซอ-รงสต จำนวน […]

เปด 3 ตนตอ ทำไมคาโดยสารระบบ รถไฟฟา ในกรงเทพฯถงมราคาแพง. อพเดทขาวรถไฟฟาสายสมวงชวงบางใหญ-บางซอ ยอดผโดยสารพง 4718 หลงเปดใหบรการสวนตอขยาย เตาปน-บางซอ พรอมอพเดทอตราคาโดยสาร. รถไฟฟ าฟ นหลอ เตาป น บางซ อ โกลาหล […]

ยนยนเรยกเกบคาโดยสารรถไฟฟาสายสเขยวสงสด 104 บาท เหมาะสมแลว แจงราคาเตมจรง ๆ อยท 158 บาท แตยอมขาดทน เรมเกบ 16 กมภาพนธ 2564. จากประเดนราคาคาโดยสารรถไฟฟาสายสเขยวทเปนทพดถงกนมากในขณะน เนองจากลาสด นายสรพงษ เลาหะอญญา กรรมการ. เพ […]