การรถไฟฯ ประกาศปรบการใหบรการขบวนรถเชงสงคมเปนการชวคราว 57 ขบวน ใหสอดคลองกบการเดนทางชวงสถานการณโควด-19 เรม 26 มคน นายนรฒ. การรถไฟแหงประเทศไทย ประกาศงดเดนขบวนรถทองเทยว 12 ขบวน ตงแตวนน สวนขบวนรถเชงพาณชย 30 ขบวน ตงแต 13 มค. […]