นายกเมองพทยา สนธยา คณปลม ประกาศตงงบประมาณ ศกษาโครงการรถไฟฟาโมโนเรล. รฟมลยประมลรถไฟฟาสายสมวงใต ชวงเตาปน-ราษฎรบรณะ วงเงน 12 แสนลาน เรงสำรวจเวนคนทดน หลงผานพรฎเวนคน จอชงบอรดรฟมไฟเขยวปลาย. แบบบ านธนากร บ านช นเด ยว สไตล […]

Aag Th บ นท กประจำว น กองท พเร อไทยได ร บงบประมาณสำหร บการศ กษาเพ อสร าง เร อดำน ำขนาดเล กในประเทศ ในป […]