การเลอกซอเครองใชไฟฟาในปจจบน ฉลากประหยดไฟฟาเบอร 5 มสวนชวยในการตดสนใจของผบรโภคในการเลอกใชสนคา. เปดตวมอเตอรไซคไฟฟาประหยดพลงงานเบอร 5 ตงเปา 21. 2020 Zero Motorcycles Sr S ดรสาโรจน ขอจวนเตยว ทปรกษาดานมาตรฐานอาชวศกษาชางอตสาหกรรม สำนกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา รวมลงนามความรวมมอ โครงการท. จักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ […]