คอ รถพชายเรา เขาไปตอ พรบ กบทาง 7-11 เราเลยถามทำไมไมตอทะเบยนดวย พเราบอก7-11 ไมตอทะเบยน เราเลย งง. หรอตอทะเบยนรถ ไดทเคานเตอรเซอรวส ราน 7-Eleven เพยงใชบตรประชาชนและสำเนาเลมทเบยน. แห อาล ย น […]