ดวยวา ใครคอสไปเดอรแมน นน. เจาของกระทเคยเลง Dahon ไว 2 ปกอนแตราคาหมนอพเลยพบความอยากไวกอน วนกอนไปเดนงาน Homepro Fair ทเมองทองเหนจกรยานพบไดสนำเงนของ K-Pop. ป กพ นในบอร ด Motocycle Honda มอเตอร […]