ตวผมใชจกรยานไทยยหอหนง ราคา 2-3 หมน แตเวลาเจอคนอนชอบพดประมาณวา แบรนดไทย ไมด โรงงานไทย ผมกลบมองวาถาจะใชยหอจน หรอ. รานนครไทยจกรยาน เปนผนำทางดานจดจำหนายรถจกรยาน อะไหล อปกรณตกแตง จกรยานเสอภเขา จกรยานเสอหมอบ จกรยานพบ Mountain Bike Road […]