ชาวศรย สมทยดโรมนต สากลจกรวาฬาธเบนทร สรเยนท. 2536 และมการวางกระดกงในวนท 12 กรกฎาคม พศ. เร อหลวงจ กร นฤเบศรร วมพ ธ สวนสนามทางเร อ หล งปร บปร […]