สถานการณใช ไฟฟาของจงหวด ขอนแกน 478919 ครวเรอน มไฟฟาใชแลว 464286 ครวเรอน คดเปนรอยละทมไฟฟาใชแลว 9694. จกรยานไฟฟาพบได G-Force รน G14 ขนาด 14 นว แรงดนไฟฟา 48V แบตลเทยม […]

ณ ทาอากาศยานนานาชาตแมฟาหลวง อเมอง จเชยงราย. โดยเฉลยแลว ราคาของโรงแรม 3 ดาวในขอนแกนอยท THB 773 ตอคน สวนโรงแรม 4 ดาวในขอนแกนจะอยท THB 1053 ตอคน แตหากทานกำลงมองหาทพกระดบหร. Tutor Ferry […]