คอรดเพลง จดหมายถงพอ รองโดย ศลปน ไท ธนาวฒ INTRO. คอรดเพลง – จดหมายถงพอ – อด ฟตบาธ – อานคำบรรยายจดหมายถงพอ หนยงรอวนพอกลบบาน กานมะละกอทพอเคยหวาน แยกปลกไมนาน ลกโตนาด. Chordtabguitar […]