บนทกการแสดงสด คอนเสรต เอาประเทศไทยของเราคนมา – เพลง จดหมายนอยถงนายก รวมศลปน จดสนนกองทนเพลงกทำขนเพอสนบชาต 2549. มนคอนเสรตสดจากบานคำภร ตามคำเรยกรองของแฟนเพลงทคดถงกน เมอวนศกรท 15 มกราคม 2564 โดยการแสดงสดครงน พป พงษสทธ ได. พระทอง […]

ในการเขยนจดหมายตองคำนงถงการเขยนคำขนตน คำลงทาย และสรรพนามใหถกตอง ดงน ผรบ คณพอคณเเม. เจส Jess หนนอยวย 7 ขวบ จากเมองแบลกเบรน ประเทศองกฤษ สญเสยคณพอไปตงแต ตวเขาอายไดเพยงแค 3 ป. มาใหม อย ผ […]

คอรดบนพระจนทร ฟกกลง ฮโร มาลฮวนนา -เวลาลกถามวาตอนนคณปอยไหนฉนตอบวาปของหนตอนนอยบนพระจนทรเพราะมบางคราวทฉน. 2018 – คอรด เนอเพลง – ลม – มาลฮวนนา – ลม ไตปลา ลมโนราห ลมหนงลง หลงเมองกรง ลมผาถง […]

จดหมายถงพอ The Letter To Dad. 2016 – คอรดเพลง – จดหมายถงพอ – อด ฟตบาธ – อานคำบรรยายจดหมายถงพอ หนยงรอวนพอกลบบาน กานมะละกอทพอเคยหวาน แยกปลกไมนาน ลกโต. คอร […]

2016 – คอรดเพลง – จดหมายถงพอ – อด ฟตบาธ – อานคำบรรยายจดหมายถงพอ หนยงรอวนพอกลบบาน กานมะละกอทพอเคยหวาน แยกปลกไมนาน ลกโต. โรงเรยนของหน-พงษสทธ คำภร cover by นองแนท จดหมายถงพอ-พงษสทธ […]

ฟงเพลงพรอมเนอเพลง จดหมายถงพอ อลบม เคยงขาง สราง. คอรด เนอเพลง จดหมายจากลกชายถงพอ Flame Chordza คอรดกตาร. คอร ด เน อเพลง ตราบธ ร ด น Pmc […]

จดหมายถงพอ อด ฟตบาธ เพอชวต คดถง เผยแพรเมอ. คอรดเพลง – จดหมายถงพอ – อด ฟตบาธ – อานคำบรรยายจดหมายถงพอ หนยงรอวนพอกลบบาน กานมะละกอทพอเคยหวาน แยกปลกไมนาน ลกโตนาด. คอร ด […]

เจส Jess หนนอยวย 7 ขวบ จากเมองแบลกเบรน ประเทศองกฤษ สญเสยคณพอไปตงแต ตวเขาอายไดเพยงแค 3 ป. แนะนำการเลนแบบบาน ๆ ถกใจกกด Like เปนกำลงใจใหหนอยนะครบ _อธบาย. คอร ดเพลง บ […]

นายประพนธ ประยรสร ไดสงจดหมายถงนายประเสรฐ สวฒน. คอรดเพลง จดหมายถงพอ – อด ฟตบาท คอรดเพลงงายๆ เพลงไทย เพลงสากล เพลงลกทง เพลงเพอชวต เนอเพลง คอรดเพลงใหมๆ คอรดเพลงลาสด. 796 แฮชแท ก […]