การลาหยดคอการขาดงานหรอขาดเรยน การลาอาจจะมหลายสาเหต เชน อาการปวยของตวเองหรอสมาชกในครอบครวหรอการไป. Im not feeling very well I am taking sick leave today. คอร ดเพลง ฝากสายลม แต ศ […]