ผทไดรบจดหมายแจงหนทไมไดเกดจากความผดพลาด ในชวง 2 อาทตยแรก ของการเปดเทอม 12561 14-24 สค61ใหผกสงเอกสาร. ตวอยาง จดหมายแจงเตอน ทวงหน shortcut debt relief ทโหดมาก เชน กซอบาน1000000 ผอนไปแลว 700000 เหลอหนผอนบานอกแค. […]

ตวอยางโปรแกรมคานวณ กยศ ไมจายหน 2 ป 1 คางป 63 ยอดเงนตนคงเหลอ 11611954 บาท ดอกเบยคางชำระ 116120 บาท เงนตนคางชำระ 1290870 บาท เบยปรบ 96815 บาท. […]